ДГ "Мечо Пух" - село Петко Славейков

"Колкото повече, толкова повече!"

Детска градина "Мечо Пух" село Петко Славейков се намира на територията на община Севлиево, област Габрово. Състои се от една основна база и седем бази с изнесено обучение. Сградите на базите са добре поддържани, налице са просторни занимални и спални.

В дворните пространства има люлки, пързалки и обширни затревени площи, както и различни по вид дървета, сред които децата заедно тичат, играят и споделят. Групите са смесени, разновъзрастови от две до седем години. Целият възпитателно-образователен процес в детското заведение е насочен към изграждане на толерантни, приятелски взаимоотношения и взаимно уважение.

Включването и активното участие на децата от различни етнически групи в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие подпомагат подготовката за успешна реализация в бъдещата роля – ученик. Създадените връзки между деца от различни етноси в смесените ни групи, родителите и учителите са гаранция за процесите на социализация и етнокултурно разбирателство и толерантност.